پیشنهاد می‌کنیم

این‌جوری

ویژگی‌های واژه
مقولۀ واژگانی: صفت
آوانگاری: injuri
دلیل
پیشنهاد فرهنگ املایی
این‌جوری