پیشنهاد می‌کنیم

روشن‌فکر

ویژگی‌های واژه
مقولۀ واژگانی: صفت
آوانگاری: rowSanfekr
پیشنهاد نمی‌کنیم: ...
صورت پیشنهادنشده: روشنفکر
دلیل
پیشنهاد فرهنگ املایی
روشن‌فکر/روشنفکر