پیشنهاد می‌کنیم

فرازونشیب

ویژگی‌های واژه
مقولۀ واژگانی: اسم
آوانگاری: farAzonaSib
دلیل
پیشنهاد فرهنگ املایی
در فرهنگ املایی وجود ندارد.
واژه‌های همانند