پیشنهاد می‌کنیم

مسئله

ویژگی‌های واژه
مقولۀ واژگانی: اسم
آوانگاری: mas'ale
پیشنهاد نمی‌کنیم: ...
صورت پیشنهادنشده: مسأله، مساله، مسیله، مسله
دلیل
پیشنهاد فرهنگ املایی
مسئله