پیشنهاد می‌کنیم

سوروسات

ویژگی‌های واژه
مقولۀ واژگانی: اسم
آوانگاری: surosAt
دلیل
پیشنهاد فرهنگ املایی
سوروسات